Contact: E r.hazenberg@sfcoaching.nl | W www.sfcoaching.nl | T 06-21968855 

Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Sola Fide Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven hoe er wordt omgaan met uw persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en uw privacy te waarborgen. Sola Fide Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat Sola Fide Coaching in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• vraagt uw uitdrukkelijke toestemming te geven als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Sola Fide Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact formulier op de website van Sola Fide Coaching.

1. Sola Fide Coaching
U leest op dit moment de privacy verklaring van Sola Fide Coaching. Sola Fide Coaching is een
praktijk voor de begeleiding van mensen met psycho-sociale problemen op alle levensgebieden, zoals huisvesting, woonvaardigheden, werk, financiën, sociale relaties, opvoedingsondersteuning, relaties met andere instellingen etc.
Binnen de praktijk worden uw gegevens door Sola Fide Coaching verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Het contactadres van Sola Fide Coaching is: Otto Klempererstraat 103, 7558EN Hengelo, KvK nr. 72632119

2. Doelstellingen
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Sola Fide Coaching. Deze worden hieronder toegelicht.
a. Het digitale communicatie: versturen van emails en brieven
b. Het maken van de begeleidingsplan en evaluaties. In dit plan worden de doelen geschreven die tijdens de begeleiding periode aan wordt gewerkt
c. Contact opnemen: Alle gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is, u in contact te brengen met andere betrokkenen, zoals hulpverleners en instanties. Dit gebeurt uitdrukkelijk en alleen met uw toestemming, door middel van een door u ondertekende verwijzingsverklaring, waarop u aangeeft met wie Sola Fide Coaching namens u contact kan opnemen of informatie mag delen.
d. Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met Sola Fide Coaching via de website.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Sola Fide Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : NAW gegevens. Dat zijn: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaart nummer
• Persoonlijke kenmerken: geslacht,
• Medische- en psychologische gegevens, uitdrukkelijk en alleen noodzakelijk voor het doel van de hulpverlening.

Sola Fide Coaching gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3. Derden Ontvangers
Om goede zorg te kunnen verlenen, legt Sola Fide Coaching uw contactgegevens vast. Dat wil zeggen dat Sola Fide Coaching uw gegevens alleen gebruikt voor het verlenen van maatschappelijke zorg en de bijbehorende administratie. Hier hoort bij dat Sola Fide Coaching uw gegevens beveiligd tegen inbreuk door derden.

Sola Fide Coaching geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het uitvoering van de hierboven beschreven doelen en voor het leveren van de zorg die aan u wordt aangeboden. Voordat Sola Fide Coaching gegevens van u aan een derde verstrekken, wordt er bij aanvang van het hulpverleningstraject een toestemming verklaring door u ondertekend en in het proces van de hulpverlening voortdurend afstemming met u gezocht. Soms is Sola Fide Coaching wettelijk verplicht persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst en bij situaties waar veiligheid in het geding is.

Tevens kan Sola Fide Coaching persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

De persoonsgegevens van de minderjarigen verwerkt Sola Fide Coaching alleen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4. Beveiliging
Sola Fide Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens staan opgeslagen bij het bedrijf Strato. Er worden geen kopieën van uw persoonsgegevens gemaakt. De persoonsgegevens die door Sola Fide Coaching worden gebruikt zijn alleen toegankelijk via beveiligde software en zijn verder beveiligd met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Het mail verkeer van Sola Fide Coaching
is ook beveiligd via een AVG gecertificeerd mailprogramma, Zivver genaamd.

Mocht het onverhoopt tocht gebeuren dat uw gegevens in handen kunnen komen van organisaties, mensen die dat niet zouden mogen zien, wordt zo’n datalek vermeld in het Register Datalekken en binnen 72 uur vermeld op de website van Autoriteit persoonsgegevens. In dit geval zal Sola Fide Coaching contact met u opnemen en met u bespreken wat er gedaan is de schade zo veel mogelijk te herstellen dan wel te beperken.

De apparaten waarop uw gegevens staan zijn elk zelf ook vergrendeld met gebruikersnaam en wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens worden beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website van Sola Fide Coaching beveiligd. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Sola Fide Coaching privé is en niet te herleiden naar u. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘cookies’.

5. Uw rechten
a. Recht op inzage
U hebt ten alle tijde het recht uw gegevens op te vragen die bij Sola Fide Coaching zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen, telefonisch contact op te nemen tijdens onze contact uren. U krijgt dan alle informatie, gegevens of documenten die u aanvraagt.
b. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht dit te laten aanpassen.
c. Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij Sola Fide Coaching opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere zorgaanbieder of dienstverlenging, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Sola Fide Coaching al uw gegevens over te dragen aan de andere zorgverlener
d. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Sola Fide Coaching vastgelegd zijn, dan hebt u het recht op het laten verwijderen en vernietigen van de gegevens.
e. Recht op het indienen van een klacht
Sola Fide Coaching is aangesloten bij Klachten Portaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Deze instelling is een landelijk erkende klachtenfunctionaris en Geschillencommissie Als u een klacht heeft over de wijze waarop Sola Fide Coaching uw gegevens behandelt, of onvrede hebt over de ontvangen hulpverlening bespreek dit dan eerst met de begeleider. Mocht u er met de begeleider niet uitkomen, dan hebt u het recht gratis bij deze instelling een klacht in te dienen.
f. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Sola Fide Coaching uw gegevens nog gebruikt, dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook kunt u, uw toestemming intrekken bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails.

6. Opslag periode
Sola Fide Coaching bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Er wordt een standaard bewaartermijn van vijf jaar gehanteerd. Dat wil zeggen dat Sola Fide Coaching uw gegevens vijf jaar na het afsluiten van de hulpverlening traject bewaart en daarna verwijdert. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zult u hiervan op de hoogte gesteld worden. Uitzondering hierop zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden omdat de wet dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via ons contact formulier (kan dat via een link als ze daar op klikken?)

Schuiven naar boven